خرید(5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل ویرایش))

5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل ویرایش)|خرید|جی دی|50096580|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع 5 مقاله با موضوع موسیقی و معماری(فایل word قابل ویرایش) می باشد.


فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایش هاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی است.


عناوین:


-فرهنگ و تاثیر آن بر پیوند میان موسیقی و معماری ایرانی


-مطالعه­ تطبیقی فضای موسیقایی و کالبدی معماری ایرانی


-بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری ایرانی (نمونه موردی: باغ تخت شیراز)-بازشناسی زبان مشترک موسیقی و معماری در ایجاد حس مکان در معماری ایرانی-اسلامی
-الگوهای کالبدی برگرفته از حکمت وهنر ایرانی اسلامی( نمونه موردی انطباق فضای موسیقایی وکالبد معماری ایرانی)
فرهنگ و تاثیر آن بر پیوند میان موسیقی و معماری ایرانی


یاسر زارعی، مجید یزدانی، مهدی رفاهی ، غلامرضا خرم رو دلاکه


چكيده :

هنر به ویژه موسیقی و معماری در طول تاریخ نقش ارزنده ای در تلطیف ادراک و روحیات انسان داشته است. چشم انداز تاریخ فرهنگ و تمدن کشور ما، حکایت از پیوند و ارتباط تنگاتنگ بین این هنرها را در همه زمینه ها، خصوصا در شکل گیری آثار و فضاهایی که انسان در آن به عنوان موثر ترین عامل و استفاده کننده از آن می باشد را دارد. هنر به عنوان عاملی مهم در شکل گیری فرهنگ یک ملت، برخاسته از روح آدمی و پیوند عمیق او با فرهنگ اوست و نمی توان هنر یک ملت را جدای از فرهگ یک ملت دانست. در این تحقیق برآنیم تا با تعریف فرهنگ و نمود آن در موسیقی و معماری ایرانی به ارتباط موثر بین این هنرها به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی پرداخته شود باشدکه با این تحقیق، باب جدیدی برای شناساندن هر چه بهتر ارتباط این هنرها در فرهنگ ایرانی باز شود.


واژه‌هاي كليدي: فرهنگ، موسیقی سنتی ایران ، معماری ایرانیمطالعه­ تطبیقی فضای موسیقایی و کالبدی معماری ایرانی


شقایق صدقی قادیکلایی


چكيده

بین تمامی هنرهای ایرانی، از جمله معماری ایرانی و موسیقی ایرانی ارتباط زیادی از لحاظ مفهومی برقرار است. این دو هنر چه از لحاظ حس و فضایی که ایجاد می‌کنند و چه از لحاظ ساختار و قواعد شکل­دهنده‌­شان نظیر ریتم، تکرار، تأکید و... ارتباط زیادی با هم دارند. معماری ایرانی و موسیقی ایرانی، از حکمت ایرانی اسلامی نشأت گرفته­اند و با تمام شئون زندگی ایرانیان در طول تاریخ عجین بوده­اند، بنابراین جزئی از هویت و فرهنگ ایرانیان می­باشند. هویتی که برای ایرانیان معاصر به سبب هجوم مدرنیته از دنیای غرب، کمرنگ شده است. هدف از این تحقیق شناخت برخی از اصول و مفاهیم ساختاری معماری و موسیقی ایرانی است و در نظر دارد با مقایسه این اصول و تحلیل آن­ها، به پیوندهای میان این دو هنر برسد، تا از این طریق به هویت گمشده معماری ایرانی بپردازد. در این پژوهش از روش سیستماتیک با ساختار نرماتیو استفاده شده است و به بررسی بایدها می­پردازد. در جمع­آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که اصولی همچون وحدت­گرایی، تکرار و... هم در موسیقی ایرانی و هم در معماری ایرانی همواره وجود داشته و تا حد زیادی این دو هنر را با هم منطبق می­سازد.


واژگان کليدي:معماری ایرانی، موسیقی ایرانی، وحدت­گرایی، ریتم، تکراربررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری ایرانی (نمونه موردی: باغ تخت شیراز)


شقایق صدقی قادیکلایی


چكيده

معماری ایرانی و موسیقی ایرانی به عنوان تجلی بخش­هایی از هنر روح آدمی، دارای جلوه­های جمالی و جلالی مشابهی در عرصه بروز و نمود می­باشند. هرچند موسیقی با پدیده شنوایی و معماری با پدیده بینایی بیشتر نمود می­یابد ولی هر دو هنر از وجوه متشابه فراوانی بهره برده­اند. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی وجوه متشابه در اصول موسیقی ایرانی و معماری ایرانی است. به عنوان مطالعه موردی نیز، باغ تخت شیراز، به عنوان یکی از بهترین نمونه ­های معماری باغ­سازی ایرانی انتخاب شده است. در تحلیل و بررسی موارد متشابه، نه اصل مورد بررسی قرار گرفته است. این نه اصل عبارتند از: سلسله ­مراتب، درونگرایی و محرمیت، صوت، ریتم و تکرار، تقارن، عرفان، پاساژ یا مدگری، هارمونی، تزیین. در این پژوهش از روش سیستماتیک با ساختار نرماتیو استفاده شده است و به بررسی بایدها می­پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اصولی چون سلسله ­مراتب، تقارن، ریتم و غیره که در روند شکل­ گیری و توسعه در موسیقی ایرانی شرکت دارند، در معماری ایرانی با بیان کالبدی در ساختاری فضایی و معنایی نمود پیدا می­کنند. بدین ترتیب، کدهای معنایی و اصول نظام دهنده مشترک، در این دو عرصه هنری با بیان­ های متفاوتی به منصه ظهور می­رسند.


واژگان کليدي: معماری ایرانی، موسیقی ایرانی، باغ تخت شیراز، سلسله مراتب، تقارنبازشناسی زبان مشترک موسیقی و معماری در ایجاد حس مکان در معماری ایرانی-اسلامی


آزاده فرورد، جمال الدین سهیلی


خلاصه


معماری و موسیقی از موضوعاتی است که می‌توان نقش آن‌ را در هنرهای دیگر به روشنی دنبال نمود. هر چند موسيقي با حس شنوايي و معماري با بينايي بيشتر نمود مي‌يابد ولي هر دو هنر از وجوه متشابه فراواني بهره برده‌اند. حس مکان به معنیادراک ذهنی انسان از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می‌دهد. به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. در معماری ایرانی به واسطه ژرفای مفاهیم هنری، تشابهات معنايي و محتوايي با دیگر هنرها از جمله موسيقي نمود بیشتری دارد. هدف این نوشته شناسایی وجوه تشابه اصول موسیقی و معماری ایرانی و تاثیر موسیقی و معماری ایرانی در ایجاد حس مکان در انسان است. در تحليل و بررسي این موارد در نظام معماری ايراني و موسيقي ايراني، دوازده اصل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که اصولي چون نظم، هارموني، سلسله مراتب و غيره که در روند شکل گيري و توسعه در موسيقي شرکت دارند، در معماری ايراني با بيان کالبدي در ساختار حضور دارند و بدين ترتيب، کدهاي معنايي و اصول نظام دهنده مشترک، در اين دو عرصه هنري با بيان‌هاي متفاوتي موجب ایجاد حس مکان در انسان می‌شود.


واژگان کليدي: معماري ایرانی، موسيقي ايراني، حس مکان
الگوهای کالبدی برگرفته از حکمت وهنر ایرانی اسلامی( نمونه موردی انطباق فضای موسیقایی وکالبد معماری ایرانی)


مرضیه محمدمیری، سیدمحمد­رضا فاروقی، حسن شاهی


چکیده


شئون مختلف هنر ایرانی اسلامی، ازجمله معماری و موسیقی سنتی ایرانی، دارای اصول مشترکی هستند که در ساختار، مفاهیم و همینطور در اجزای آنها جاری و ساری است. این اصول که نشات گرفته از معرفت و حکمت ایرانی اسلامی می­باشد، با تمام شئون زندگی ایرانیان در طول تاریخ عجین بوده، نیاز معنوی ایشان را مرتفع می نموده و جزئی از هویت آنها گشته است. هویتی که برای ایرانی معاصر به سبب هجوم مدرنیته از دنیای غرب، کمرنگ شده است. معمار ایرانی معاصر چندیست در به در هویتش را می جوید و نشانه هایش را صرفا در موتیف­های ظاهری و شکلی کاوش می کند و به کار می بندد. این روش تا حدودی موفقیت آمیز بوده اما به زعم اکثر کارشناسان راه حل بهینه به شمار نمی رود. هدف از این تحقیق شناخت برخی از اصول و مفاهیم ساختاری هنر ایرانی اسلامی از طریق مطالعه تطبیقی معماری وسایر هنر­ها به شکل اختصاصی موسیقی سنتی ایران است تا از این طریق به جستجوی هویت گمشده معماری ایرانی بپردازد. در این پژوهش از روش سیستماتیک با ساختار نرماتیو استفاده شده است و به بررسی بایدها می پردازد. در جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر اینست که اصولی همچون وحدت گرایی، درونگرایی، سلسله مراتب و... همواره در حکمت و هنر ایرانی اسلامی از جمله معماری و موسیقی ایرانی جاری بوده است. امید است محصول این پژوهش برای طراحان معمار در بکارگیری اصول نامبرده راهگشا باشد.


کلید واژه: موسیقی ایرانی، معماری ایرانی، وحدت گرایی، سلسله مراتب، درونگراییمطالب دیگر:
دانلود نقشه کامل موزه همراه با فایل 3dmaxآموزش تماس و مکالمه با شماره دلخواهتاثیر نگهداشت وجه نقد بر سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:14)" سکوت سازمانی ، فرصت یا تهدید " برای یک سازمان(تعداد صفحات:16)تاثير فرهنگ سازمانی در كاركردهاي مدیریت دانش (موردمطالعه: شركت باریج اسانس كاشان)(تعداد صفحات:16)ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه مشتریان بر اساس الگوی فن کیفیت خدمات (سرکوال)(مورد مطالعه : شرکت باریج اسانس کاشان)(تعداد صفحات:20)بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر نرخ بیکاری در ایران(تعداد صفحات:13)بررسی تاثیر کیفیت شفافیت و افشا و کیفیت حسابرس بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12)دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ایدانلود پلان و نقشه مسجد جامع شبستر‎ با فرمت DWG197- بررسی تراوش در ساختگاه ز با استفاده از روش حرارت سنجی198- تحلیل عددی رفتار سد خاكی مسجد سلیمان و پیش‌بینی رفتار سد ملاصدرا199-رابطه ­­ی تجربی برای تعیین ضریب تله ­اندازی مخازن سدهای شكاف­دار200- تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی201- تحلیل رفتار تنش كرنش سد البرز با استفاده از قرائت های ابزار دقیق و تحقیق میزان و موقعیت تنش­های بحرانی حین ساخت تا پایان ساخت202- تاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیكی كف حوضچه با استفاده از مدل فیزیكی203- بررسی عملكرد حوضچه آرامش تیپ دو USBR در دبی های متفاوت بر اساس مدل فیزیكی مطالعه موردی سد مخزنی نمرود204- تحلیل استاتیكی و دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی205- كاربرد روش بدون شبكه المانهای طبیعی با درون یاب Non-sibson در مدل سازی نشت آب از پی سد با دیواره آب بند206- بررسی اثر فاصله درزهای انقباضی بر ریسك وقوع ترك حرارتی در سدهای بتن غلتكی207-نقش سرعت جریان و زمان فرار در مدیریت بحران سیلاب ناشی از شكست سد (مطالعه موردی سد گلستان 1)208- بررسی نقش مخزن سد لتیان در تله‌اندازی رسوب209- تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتكی (RCC)210- بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی زلزله­ ها از گسل و ارتفاع سدهای خاكی همگن در آنالیز دینامیكی211- بررسی پارامترهای مؤثر در طراحی فیلتر سدهای خاكی