خرید(پروژه مالی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار)

پروژه مالی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار|خرید|جی دی|41009324|هزینه یابی مرحله ای,هزینه یابی سفارش كالا,سربار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه مالی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار می باشد.

روشهای هزینه یابی اصولاً برد و نوعند

1- هزینه یابی سفارش كالا

2- هزینه یابی مرحله ای

در روش هزینه یابی سفارش كار ، هر شماره كار به منزله واحد مستقلی تلقی می شود و هزینه اولیه ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزینه مربوط ثبت می شود بطوری كه هویت هر سفارش در سرتاسر دوره تولید مشخص می ماند. در نتیجه امكان دارد كه برای مثال ، هزینه یك سفارش تكمیل شده با هزینه سفارش تكمیل شده دیگری كه همانند آن است تفاوت داشته باشد.

روش هزینه یابی مرحله ای ( یا هزینه یابی مراحل عمل ) باهزینه یابی سفارش كار تفاوت دارد و در مواردی به كار می رود كه تولید به طور مداوم یا به شكل تولید عمده جریان داشته باشد و محصولات از واحدهای مشابه با مشخصات یكسان تشكیل شده باشند كه همگی یا هر نوع از آنها از مراحل عمل مشخص و مشتركی می گذرد و به این جهت نمی توان تمایزی بین واحدهای مختلف انواع محصول به منظور هزینه یابی قائل شد و هویت هر یك را جداگانه در نظر گرفت. چه هر واحد در حقیقت جزء تفكیك ناپذیری از یك مرحله عمل است. چون در روش تولید مرحله ای ، محصولات به طور مداوم در یك یا چند مرحله عمل ساخته می شوند هزینه یابی مرحله ای را هزینه یابی پیوسته نیز نامیده اند . با كار برد این روش ، هزینه یابی یك واحد مشخص از محصول ناممكن است و به این جهت می یابد یك دورة زمانی مبنای احتساب هزینه قرار گیرد و جمع هزینه های هر دوره به جمع محصول تولید شده در همان دوره تقسیم شود تا « هزینه متوسط واحد تولید» آن دوره به دست آید.

فهرست

توضیح مختصری از هزینه یابی مرحله ای

موارد استفاده از هزینه یابی مرحله ای

مشخصا ت عمومی

ویژگی های سیستم هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی ازطریق دوایر

جریان گردش محصول

هزینه مواد

هزینه دستمزد

سربار کارخانه

گزارش هزینه تولید

دایره مخلوط کن

معادل آحاد تکمیل شده

بهای تمام شده یک واحد کالای ساخته شده

انتقال هزینه دایره

ضایعات

دایره تصفیه

وقوع ضایعات دردوایری غیر ازدایره اول

دایره تکمیل وبسته بندی

افت وضایعات مراحل عمل

سوالات

سوالات چهارگزینه ای

تمرینات

مسائل


مطالب دیگر:
دیدگاه ها و نظریه های تنیدگیبررسی فیزیولوژی تنیدگی و اثرات آنپاورپوینت بهداشت رواني در خانوادهپاورپوینت تحلیل و کنترل موجودیپاورپوینت موجودي كالا و انواع آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق سبکهای تفکر 62 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق کارکردهای سبکهای تفکر 61 صفحهسبکهای تفکر در روانشناسی و بررسی عناصر عمده در تفکرعوامل موثر بر شکل گیری سبک های تفکردیدگاه ها و نظریه های سبک های تفکرنظریه خودگردانی ذهنی در سبک های تفکراشکال و کارکردهای سبک های تفکربررسی سبک های تفکر در آموزش و ارزشیابیتحقیق کامل در مورد سبکهای تفکر رابرت استرنبرگسوء مصرف مواد در ایران و جهان و علل و عوارض آننشانه ها و عوارض سوء مصرف موادطبقه بندی کامل انواع مواد مخدر و روان گردانسوء مصرف مواد و بررسی سطوح پیشگیری از آندیدگاه ها و نظریه های گرایش به سوء مصرف موادتحقیق درباره استرس و فشار روانینظریه های حوزه های مختلف استرستحقیق کامل در مورد تفکر انتقادیاهمیت افکار انسان و بررسی انواع آناهمیت و ضرورت تفکر انتقادی با نگاهی گذرا در اسلامویژگی های تفکر انتقادی و مقایسه آن با تفکر عادی