خرید(پایان نامه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان های اروپایی در مبارزه با تروریسم)

پایان نامه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان های اروپایی در مبارزه با تروریسم|خرید|جی دی|41008085|پایان نامه, نقش و عملکرد,نهادها,سازمان ,اروپا, مبارزه ,تروریسم,مقاله,حقوق
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان های اروپایی در مبارزه با تروریسم می باشد.

فهرست

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 8

1-3- پیشینه تحقیق.. 10

1-4- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق.. 11

1-5- اصطلاحات و مفاهیم کلیدی تحقیق.. 12

1-6- روش تحقیق.. 12

1-7- شیوه سازماندهی تحقیق.. 12

فصل دوم: مباحث نظری تحقیق... 14

2-1- ماهیت و تعریف تروریسم. 15

2-2- راهبردهای مقابله با تروریسم. 22

2-3- انواع تروریسم از حیث دوران های تاریخی.. 25

2-3-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 25

2-3-2- تروریسم مدرن.. 26

2-3-3- تروریسم پسامدرن.. 28

2-3-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی.. 29

2-3-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 30

2-4- حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم. 31

2-4-1- مقابله با تروریسم( در قالب مبارزه با اقدامات جنایت کارانه ) 32

2-4-2- تحولات تقنینی.. 39

2-4-3- تحولات نظام بین المللی و حقوق بین الملل.. 43

2-4-4- تحولات هنجارهای بین المللی.. 45

فصل سوم: نقش و عملکرد اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم.. 53

3-1- تعریف تروریسم از نظر اتحادیه اروپا 54

3-2- نگاهی به تاریخچه مقابله با تروریسم در اروپا 63

3-3-نظام ها و نهادهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم. 73

3-3-1- وضعیت قانون گذاری دولت های عضو. 73

3-3-2- چارچوبه تصمیم برای مبارزه با تروریسم و پیمان اتحادیه اروپا 74

3-3-3- دستور پایه ای مبارزه با تروریسم. 82

3-3-4- پلیس اروپایی.. 83

3-3-5- کنوانسیون عدالت اروپایی.. 84

3-3-6- حکم بازداشت اروپایی.. 84

3-3-7- استراتژی امنیتی اروپا (ESS) و برنامه هاگر. 85

3-4- بررسی تطبیقی اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم. 91

3-4-1- اولویت ها و قوانین متفاوت.. 97

3-4-2- اتخاذ مواضع و اقدامات مشترک... 99

فصل چهارم: اقدامات ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مبارزه با تروریسم.. 104

4-1- اقدامات ناتو برای مقابله با تروریسم. 105

4-1-1- نقش ناتو در مبارزه با تروریسم پس از 11 سپتامبر. 109

4-1-2- طرح های مبارزه با تروریسم در نشست پراگ... 110

4-1-3- نشست استانبول 2004. 111

4-1-4- اجلاسیه های منطقه ای ناتو. 113

4-1-5- نشست مادرید 2005. 115

4-1-6- اقدامات منطقه ای ناتو برای مبارزه با تروریسم. 116

4-2- اقدامات سازمان امنیت و همکاری اروپا 121

4-2-1- تاریخچه و ارکان سازمان امنیت و همکاری اروپا 121

4-2-2- فعالیت های مقابله با تروریسم سازمان.. 125

4-2-3- واحد اقدام ضد تروریسم سازمان.. 125

4-2-3-1- برنامه کار امنیت اشتراکی واحد اقدام ضد تروریسم. 126

4-2-3-2- فعالیت ها 128

نتیجه گیری و پیشنهادات... 138

فهرست منابع.. 149

صفحه انگلیسی


مطالب دیگر:
📝پاورپوینت فصل سوم ریاضی سوم ابتدایی (عددهای کسری)📝پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه سوم (من بزرگتر شده ام)📝پاورپوینت تکالیف یادگیری📝پاورپوینت ریاضی مقطع سوم ابتدایی با موضوع ارزش پول📝پاورپوینت روش حل مسئله📝پاورپوینت مراحل اجرای شیوه محوری📝پاورپوینت فصل ششم علوم پایه سوم مقطع سوم ابتدایی📝پاورپوینت ریاضی مقطع چهارم ابتدایی با موضوع مبحث زاویه📝پاورپوینت مقطع چهارم ابتدایی با موضوع درس 14 مطالعات اجتماعی با موضوع سفری به شهر باستانی كرمانشاه📝پاورپوینت اصول معماري پايدار و ساختمان هاي مدرن📝پاورپوینت مقطع چهارم ابتدایی با موضوع کوچ پرستوها- در جستجو- قوی ترین حیوان جنگل📝پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی مقطع چهارم ابتدایی با موضوع از محیط زیست مراقبت کنیم📝پاورپوینت علوم چهارم دبستان با موضوع بدن ما (2)📝پاورپوینت علوم چهارم دبستان با موضوع گوناگونی گیاهی📝پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی با موضوع آب و هوا📝پاورپوینت علوم چهارم ابتدایی با موضوع آسمان در شب📝پاورپوینت درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی با موضوع علم و عمل📝پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی با موضوع جهت های جغرافیایی📝پاورپوینت مقرنس📝پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی با موضوع عدد اعشاری📝پاورپوینت ریاضی مقطع چهارم ابتدایی با موضوع مبحث عدد مخلوط📝پاورپوینت ریاضی مقطع چهارم ابتدایی با موضوع مبحث اندازه گیری زمان📝پاورپوینت ریاضی مقطع چهارم ابتدایی با موضوع مبحث جمع و تفریق عدد اعشاری📝پاورپوینت انواع سقف📝پاورپوینت درس هفتم هدیه چهارم ابتدایی با موضوع نماز در کوهستان