خرید(مطالعات کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی)

مطالعات کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی|خرید|جی دی|32038916|مطالعات کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی,فایل ورد عملکرد کیفیت در تولید محصول,ماتریس همبستگی,رضایت مشتریان,مشتری‌مداری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مطالعات کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی می باشد.

توضیحات:

فایل ورد کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD به منظورتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی درشرکت گلچکان زمانی ، در حجم 129 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت.بخشی از متن:

چکیده

امروزه کیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی درعرصه رقابت مطرح می‌باشد و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات و یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیت یاQFD یکی از ابزار مدیریت کیفیت فراگیر است که با تبدیل نیازهای مشتریان به الزامات محصول امکان تحقق خواسته¬های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد. در این پژوهش نیز از این مدل استفاده گردیده است و 150 مشتری شرکت گلچکان زمانی به عنوان نمونه آماری و 8 نفر از مدیران ارشد و میانی به عنوان اعضای تیم تصمیم جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شده‌اند و از طریق سه پرسشنامه شناسایی نیازها، انتظارات و خواسته‌های مشتریان، تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان و پرسشنامه ویژه تیم تصمیم، به طور پیمایشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نمودیم. پایایی در قسمت درجه اهمیت با آلفای کرونباخ 85% و ارزیابی سازمان با آلفای کرونباخ 82% مورد تایید واقع شد. نتایج این تحقیق نشان داد معرفی و گسترش سایت اینترنتی جهت آشناسازی مردم با خواص درمانی داروها بیشترین وزن و استفاده از شیشه به جای بطری‌های پلاستیکی کمترین وزن را در جلب رضایت مشتری به خود اختصاص داده اند. از لحاظ الزامات محصول نیز تولید محصول مورد علاقه کودکان نظیر (کامی وی) بیشترین وزن را در طراحی محصول دارد.

و...فهرست مطالب:

چکیده 4

مقدمه 8

بیان مسئله: 10

مساله اساسی تحقیق: 12

ضرورت انجام تحقیق: 13

سوالات تحقیق: 15

اهداف اساسی تحقیق 15

6) روش انجام پژوهش: 16

الف- روش تحقیق: 16

ب- روش گردآوری دادهها: 17

ج - قلمرو تحقیق: 17

د- جامعه و نمونه آماری تحقیق: 18

واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی 19

مقدمه 22

تاریخچه کیفیت 23

تعریف کیفیت 24

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management 26

مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت فراگیر 28

تحولات در مفاهیم تولیدی کیفیت 29

مشتری 29

انواع مختلف مشتریان 30

رضایت مشتریان 31

مشتریان چه میخواهند؟ 32

نیازمندیهای مشتریان 36

گسترش عمکرد کیفیت QFD((Quality Functional Deployment 37

فواید QFD 39

خانه کیفیت House Of Quality 39

ماتریس QFD 40

الف) بخشمشتری: 40

ب)بخش ویژگی فنی: 40

تاریخچه QFD 42

پیشینهتحقیق 43

الف- مطالعات انجام شده در داخل: 43

ب- مطالعات انجام شده در خارج: 49

طرح تحقیق 57

روش تحقیق 58

مراحلتکمیل خانه کیفیت 58

1- شناسایی نیازها، خواستهها و انتظارت مشتریان: 58

2- تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان: 59

3- تشکیل تیم تصمیم: 59

4- توسعه و بهبود خواستههای کیفی مشتریان: 59

5-تعیین چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 60

6- تکمیل ماتریس ارتباطات: 60

7- تکمیل ماتریس همبستگی: 60

8- اولویتبندی الزامات محصول: 61

تفسیر خانه کیفیت 61

نمونهگیری 62

1- نمونهگیری تصادفی ساده: 62

2- نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده: 63

3-نمونهگیری خوشهای: 63

ابزار گردآوری اطلاعات: 64

روایی و پایایی تحقیق 67

1-روایی Validity 67

2- پایایی Reliability 68

مراحل تکمیل خانه کیفیت در شرکت گلچکان زمانی 71

مرحله اول: انتخاب مصرف کنندگان 71

مرحلهدوم: شناساییخواستهها انتظارات و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمعآوری صدای مشتری): 71

مرحله سوم: طبقهبندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان: 73

مرحله چهارم: تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در مورد هر یک از این ابعاد) 74

مرحله پنجم: تشکیل تیم تصمیم 75

مرحله ششم: پرسشنامه مربوط به تکمیل ستون اعداد شاخص برتری (نقاط فروش) و هدف عملکرد: 75

مرحله هفتم: تعیین نسبت بهبود 77

مرحله هشتم: محاسبه وزن هر خواسته کیفی 79

مرحله نهم: محاسبه وزن نسبی هر خواسته کیفی 80

مرحله دهم: چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 81

مرحله یازدهم: تکمیل ماتریس ارتباطات 81

مرحله دوازدهم: تکمیل ماتریس همبستگی 82

مرحله سیزدهم: محاسبه وزن هریک از الزامات محصول 84

مرحله چهاردهم: محاسبه وزن نسبی هر الزام محصول 84

توزیع فراوانی تحقیق 85

پاسخ به سوالات تحقیق 90

1-ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند: 90

2-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند: 90

3و4- شرکت درکدامیک از ابعادکیفیت از عملکرد مطلوب یا ضعیفی برخوردار است: 90

5-با توجه به محدودیتهای شرکت، چگونه میتوان بین انتظارات ومشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات ارتباط برقرار نمود: 91

نتیجهگیری و جمعبندی 91

محدودیتهای تحقیق 95

پیشنهادات 96

منابع و ماخذ 126

این فایل با فرمت ورد در 129 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تهیه شده است.مطالب دیگر:
🔗دانلود مقاله امام خميني و نقش زن🔗پروژه فولاد (توضیحات خوانده شود)🔗کتاب🔗Harrison’s Principles of Internal Medicine Twentieth Edition (Vol.1 & Vol.2)🔗Structure for Architects: A Case Study in Steel Wood and Reinforced Concrete Design🔗Nonautonomous Dynamics - Nonlinear Oscillations and Global Attractors🔗Programming C# 8.0: Build Cloud Web and Desktop Applications🔗دانلود کتاب انسان خردمند | تاریخ مختصر بشر اثر يووال نوح هراری PDF🔗دانلود کتاب زبان بدن اثرآلن پیز🔗مقاله ترجمه شده اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه🔗مقاله ترجمه شده اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی🔗مقاله ترجمه شده اثر سواد اطلاعاتی روی عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی🔗فایل صوتی قانون جذب کامل از صفر تا صد (افشای اسرار انجمنهای مخفی فراماسونهای ثروتمند)🔗دوره جامع فروش در آمازون و علیبابا🔗Apollonius Rhodius Herodotus and Historiography🔗کتاب صوتی معجزات قرن حاضر اثر لوئیز ال هی🔗Microelectronic circuits🔗مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای🔗مقاله ترجمه شده آزمون اختلاف بین اصول پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده امریکا(U.S.GAAP) و استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS)🔗مقاله ترجمه شده استانداردهای جهانی حسابداری: واقعیت و رویاها🔗مقاله ترجمه شده استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین🔗مقاله ترجمه شده استفاده از روش Fuzzy AHP (روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی) برای عملکرد مالی- بررسی بخش پتروشیمی ایران🔗Hands-On Enterprise Automation on Linux: Efficiently perform large-scale Linux infrastructure automation with Ansible🔗Amplifiers Comparators Multipliers Filters and Oscillators🔗مقاله ترجمه شده استقلال و شناخت مالي نسبت به شوراي مميزي با عدم پذيرش افشاي مالي: بررسي شركت‌هاي توبيخ‌ شده عمومي در كشور مالزي