خرید(بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری)

بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری|خرید|جی دی|32016519|تحقیق بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی, اجتماعی گردشگری ,پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین,مبانی نظری دینداری اسلامی,پایان نامه دینداری اسلامی,پروژه بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک سا,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری می باشد.دانلود پایان نامه با موضوع ،
در قالب Word و 130 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:
چکیده
نگرش میزبان بر رضایت بازدیدکننده و تکرار بازدید اثر می‌گذارد، بنابراین، اندازه‌گیری ادراک جامعه میزبان از توسعه صنعت گردشگری نقش حیاتی در موفقیت آینده یک مقصد گردشگری بازی می‌کند. از طرفی در برخی از کشورهای اسلامی، صنعت گردشگری به عنوان پتانسیلی برای نقض ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی اسلامی نگریسته می‌شود، و به این ترتیب یکی از اولویت‌های اصلی توسعه محسوب نمی‌گردد. با این حال، ملل اسلامی نباید به صورت همگن دیده شوند. با وجود این که آن‌ها عقاید مذهبی مشابه دارند، تفسیر از اسلام، فرهنگ خود و نقش جامعه محلی و همچنین سطح دخالت دولت در آن‌ها متفاوت است. در نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که آیا رابطه معناداری بین دینداری اسلامی افراد و ادراک آنان از اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری وجود دارد تا بتوان با استفاده از این رابطه به برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه گردشگری به نحوی که با نگرش مثبت، استقبال و مشارکت جامعه میزبان همراه گردد، پرداخت. داده‌های اولیه از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. این پرسشنامه‌ها در پاییز ۱۳۹۳ بین شهروندان شهر مشهد توزیع شد و از میان پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده، 385 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین دینداری اسلامی افراد (شامل داشتن اعتقادات اسلامی و عمل به احکام اسلامی) و نوع نگرش آنان به اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری وجود دارد و علاوه بر اینکه حضور گردشگران باعث به وجود آمدن دیدگاهی مثبت در میان ساکنین نسبت به آنان شده است، دینداری افراد با مشارکت بیشتر افراد در توسعه گردشگری رابطه مثبتی داشته است.


فهرست مطالب پایان نامه به شرح زیر میباشد:
فصل اول: کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت موضوع 4
مدل نظری تحقیق 7
سؤالات پژوهش 8
فرضیه‌های پژوهش 9
روش‌شناسی تحقیق 9
روش گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن 9
روش‌های نمونه‌گیری و تخمین حجم جامعه 10
روش‌های تحلیل داده‌ها 11
قلمرو تحقیق 11
شرح مفاهیم و واژگان اختصاصی 11
محدودیت‌های تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات پژوهش 13
مقدمه 14
1-2- توسعه پایدارگردشگری 14
1-1-2- تعریف توسعه پایدار گردشگری 14
2-1-2- اهمیت پایداری توسعه گردشگری 15
3-1-2- توسعه پایدار گردشگری و مشارکت جامعه میزبان 16
4-1-2- توسعه پایدار گردشگری و اثرات فرهنگی - اجتماعی گردشگری 16
2-2- مشارکت جامعه میزبان در توسعه پایدار گردشگری 17
1-2-2- اهمیت مشارکت جامعه میزبان 18
2-2-2- نحوه مشارکت جامعه میزبان در مراحل توسعه مقصد گردشگری 19
3-2-2- تعامل جامعه میزبان با گردشگران بر اساس تئوری تبادل اجتماعی (Social Exchange Theory) 22
4-2-2- توانمند سازی جامعه میزبان 24
5-2-2- ظرفیت سازی اجتماعی جامعه میزبان 25
3-2- اثرات گردشگری 27
1-3-2- اولویت بندی اهیمت اثرات 27
2-3-2- دسته بندی اثرات گردشگری 28
1-2-3-2- اثرات اقتصادی گردشگری 28
2-2-3-2- اثرات زیست محیطی گردشگری 29
3-2-3-2- اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری 30
4-2-3-2- تعریف فرهنگ 31
3-3-2- ادراک 33
1-3-3-2- اثرات فرهنگی – اجتماعی ادراک شده 33
4-2- دینداری اسلامی 37
1-4-2- مقدمه 37
2-4-2- دین 38
3-4-2- دینداری 38
4-4-2- کارکردهای دین و دینداری در گردشگری 39
5-4-2- ابعاد و سنجش دینداری اسلامی 41
5-2- مدل پیشنهادی نهایی پژوهش 44
6-2- مکان مورد مطالعه 45
1-6-2- شهر مشهد 45
7-2- پیشینه پژوهش 47
فصل سوم: روش تحقیق 49
مقدمه 50
1-3-روش تحقیق 50
2-3-متغیرهای تحقیق 51
3-3-روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 51
1-3-3-مطالعات کتابخانه‌ای 52
2-3-3-تحقیقات میدانی 52
4-3-روایی و پایایی پرسشنامه 56
الف) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 56
ب-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 56
5-3- قلمرو تحقیق 57
1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق 57
2-5-3- قلمرو مکانی تحقیق 57
6-3-جامعه و نمونه آماری 57
1-6-3-جامعة آماری 57
7-3-نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 58
8-3-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 61
مقدمه 62
1-4- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی اعضای نمونه 62
1-1-4- توزیع جنسیتی پاسخ دهندگان 63
2-1-4- توزیع سنی پاسخ دهندگان 64
3-1-4- سطح تحصیلات 65
4-1-4- ارتباط شغلی پاسخ دهندگان با گردشگری 66
5-1-4- وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 67
6-1-4- مدت سکونت پاسخ دهندگان در مشهد 68
تحلیل آمار توصیفی 69
2-4- آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه 69
3-4- آزمون همبستگی 70
4-4- سؤالات و فرضیه‌های پژوهش 70
سؤال اصلی پژوهش 70
سؤالات فرعی پژوهش 70
فرضیه اصلی پژوهش 71
فرضیه‌های فرعی پژوهش 71
5-4- پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات پژوهش 71
1-5-4- سؤال اصلی 71
2-5-4- سؤالات فرعی: 72
6-4- تحلیل‌های تکیملی 73
1-6-4- سطح دینداری اجتماعی جامعه میزبان 73
2-6-4- سطح دینداری شریعتی (فردی) جامعه میزبان 75
3-6-4- رابطه بین دینداری و مشارکت جامعه محلی 75
4-6-4- رابطه بین دینداری و ادراک از ناهنجاری‌های اجتماعی 76
5-6-4- دیدگاه جامعه میزبان به حضور گردشگران 78
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 79
مقدمه 80
1-5- دینداری و اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری 80
2-5- دینداری و مشارکت جامعه میزبان در گردشگری 81
3-5- دینداری و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری 81
4-5- سطح دینداری اجتماعی جامعه میزبان 82
5-5- سطح دینداری فردی جامعه میزبان 82
6-5- پاسخ به سؤالات پژوهش 82
7-5- توانمندسازی و ظرفیت سازی جامعه میزبان 83
8-5- نتیجه‌گیری 83
9-5- پیشنهادات کاربردی 85
10-5- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی 85
منابع 86
پیوست‌ها I
پیوست الف II
پیوست ب - جمعیت شهر مشهد براساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 به تفکیک مناطق، نواحی و محلات II
پیوست پ – تعداد و مساحت پارک‌های مشهد VIII
پیوست ت- پرسشنامه IX
پیوست ث- نتایج آماری از SPSS 21 XII
پیوست ج- اطلاعات جمعیت شناختی SPSS 21 XVIII
پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


مطالب دیگر:
📗پروژه آمار بررسي عملكرد گمرك جمهوری اسلامی ایران📗گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ماشین آتوود📗پروژه آمار استفاده از اینترنت و اینترانت و کاربرد آن در کتابخانه📗پروژه آمار محاسبات مربوط به ورود زائران به شهر مشهد📗گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حرکت پرتابی📗گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ظرفیت گرمایی ویژه📗پروژه آمار نظرسنجي تلفني درباره محرم وعزاداری📗گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ضریب انبساط خطی📗پاورپوینت کل مدارهای برقی پراید📗پاورپوینت بررسی سکته مغزی📗پاورپوینت بررسی پرورش شتر📗پاورپوینت بررسی آپاندیس📗پروژه آمار نظرسنجي تلفنی درباره عطار نيشابوري📗پاورپوینت بررسی تغذيه📗پروژه بررسی روش های جداسازی گاز از نفت خام📗پروژه آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل)📗شرح فرآيند واحد الفين پتروشيمي مارون📗پایان نامه بررسی IPR چاه های نفتی و گازی📗پایان نامه تولید گاز و قطران از كك و زغال سنگ📗دانلود پروژه بررسی انواع نانو حسگرها📗پایان نامه بررسی شبکه های کامپیوتری📗پروژه کامل امنیت و مسیریابی در شبکه های موردی Ad Hoc📗پایان نامه بررسی الگوریتم مسیریابی📗پروژه بررسی برق شهری📗پروژه آشنایی با سیستم های حفاظت ترانسفورماتور