خرید(بررسي عملکرد روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري)

بررسي عملکرد روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري|خرید|جی دی|30019266|بررسي عملکرد روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسي عملکرد روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 150

بیان مسأله

وسايل ارتباط جمعی که امروزه به يکی از پر تاثيرگذارترين ابزارها در شکل دهی افکار عمومی و هويت جمعی تبديل شده است، به عنوان رکن چهارم نظام های سياسی مطرح می باشد. آنها مي توانند آيينه تمام نمای عقايد، افکار و آرا مردم يک جامعه و هم چنين خاستگاه سياستمداران را در جامعه روشن کند . اهميت رسانه های جمعی به اندازه ای است که برخی معتقد اند رسانه ها جای احزاب سياسی را گرفته اند زيرا اين رسانه ها هستند که با ارائه تصاوير مورد نظر خود از واقعيات، در رای مردم تاثير می گذارند.در جريان انتخابات، گروهها، احزاب و جناح هاي فعال سياسي با بهره گيری از تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه برنامه هايي براي بدست آوردن آرا بيشتر مردم، به رقابت با يكديگر مي پردازند و می کوشند تا افکار عمومی را با خواسته های خويش منطبق سازند. در كشور ما نيز كه انتخابات رياست جمهوري بر پايه راي مردم شكل مي گيرد. داراي اهميت ويژه اي مي باشد.با توجه به حساسيت نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و حضور چهره های سر شناس و شاخص بر آن شديم تا ديدگاه هاي روزنامه هاي جمهوري اسلامي و آفتاب يزد را در ايام تبليغات انتخاباتي مورد بررسي و تحليل قرار دهيم و اينكه روزنامه هاي مورد بررسي از چه تاكتيك هاي خبري استفاده كرده اند و آخر اينكه سر آغازي باشد براي محققان، به ويژه محققان علوم اجتماعي كه مطبوعات را در زمانهاي خاص مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند.

اهمیت و ضرورتيکی از مهم ترين وظايف رسانه های جمعی به ويژه مطبوعات ، اطلاع رسانی آگاهی و گسترش دانش مخاطبان در زمينه های است که امکان دسترسی و تجربه مستقيم از رويدادها و موضوع های مختلف برای آنها فراهم نباشد . آنچه در صحنه سياسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی رخ می دهد برای همه مردم قابل دسترسی يا تجربه مستقيم نيست . رسانه های جمعی با ارائه اخبار و اطلاعات گونلاگون آگاهانه يا نا خود آگاه می کوشند به شگل گيری ذهنيات ما از محيط اطراف کمک کنند . به هنگام انتخابات مطبوعات و ديگر رسانه ها با استفاده از توانايی های خود افکار عمومی را به جهت های گوناگون هدايت می کنند.بنابراين اين تحقيق در صدد است تا ميزان انعکاس مطالب انتخاباتی و به کار گيری تاکتيک های خبری را در دو روزنامه آفتاب يزد و جمهوری مشخص نماید.

اهداف تحق‍یقانتخابات رياست جمهوري در نظام هايي كه بر پايه راي مردم شكل مي گيرد و منتخب مستقيم مردم است ، داراي اهميت ويژه اي مي باشد. در كشور ما نيز ا‍ز اهميت بالايي برخوردار است.هدف ا‍‍ز اين تحقيق بررسي تطبيقی تاكتيك هاي خبري روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و همچنين بررسي عملكرد رسانه هاي جمعي (رو‍‍زنامه هاي مورد بررسي)می باشد.در مجموع مي توان اهداف تحقيق را به دو هدف كلي ذيل تقسيم نمود:1 بررسی ميزان انعكاس مطالب خبري مربوط به انتخابات در روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي2 بررسي تطبيقی عامل خبری برجسته سازی و تاكتيك هاي خبري (تشابهات و تمايزات )در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری

سوالات تحقيق1 ميزان انعكاس مطالب انتخاباتي در كداميك ا‍ز روزنامه هاي آفتاب يزد و جمهوري اسلامي بيشتر است ؟2 عامل خبري برجسته سازي در روزنامه ها ي مورد بررسي چه كساني هستند ؟3 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك تقابل استفاده شده است ؟4 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك تظاهر به بيطرفي استفاده شده است ؟5 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك با‍زگشتي استفاده شده است ؟6 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك خود افشا گري استفاده شده است ؟7 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك پاره حقيقت گويي استفاده شده است ؟8 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك اعمال نفوذ به روي بيطرفها و مرددها استفاده شده است؟9 در كداميك ا‍ز رو‍زنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك استناد واستشهاد پيام به منبع مورد وثوق گيرنده پيام استفاده شده است ؟10 در كداميك از روزنامه هاي مورد بررسي بيشتر ازتاكتيك تاكيد وتكرار پيام استفاده شده است ؟11 در كداميك ا‍ز رو‍زنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك استفاده از نخبگان برجسته در رسانه ها و نخبه سا‍زي استفاده شده است ؟12 در كداميك ا‍ز رو‍زنامه هاي مورد بررسي بيشتر ا‍ز تاكتيك تحريف استفاده شده است ؟فرضيه هاي تحقيق1 بنظر مي رسد بين روزنامه های آفتاب يزد و جمهوري اسلامی از لحاظ سبک مطالب انتخاباتي تفاوت معنی داری وجود دارد.2 بنظر مي رسد بين روزنامه های آفتاب يزد و جمهوری اسلامی از لحاظ برجسته سازی عامل خبری تفاوت معنی داری وجود دارد.3 بنظر مي رسد بين روزنامه های آفتاب يزد و جمهوري اسلامي ا‍ز لحاظ استفاده از تاكتيك های خبری تفاوت معني داري وجود دارد.

مطالب دیگر:
🔑دعا ونیایش🔑دفتر توسعه فناوری سلامت🔑دفع بهداشتی زباله🔑دقت و خطا در اندازه گيری🔑دکلهای حفاری🔑دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها🔑دلبستگی مکانی و حس مکان🔑دماسنج دو فلزی و پیرومتر Safari🔑دماسنج دو فلزی و پیرومتر🔑دماسنج ها🔑دمانس🔑دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس🔑دنباله ها تصاعد ها🔑دندان 6🔑دنیای گیاهان🔑دنیای مجازی🔑دو بخش اساسی یک پردازنده🔑دو وجه اصلي توليد نرم‌افزار🔑دوپینگ در ورزش چیست ؟🔑دوپینگ🔑دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری🔑دودمانه🔑دوران شكل، رسم اشكال 3D🔑دوركاري🔑دوره آمـوزش بـازرسـی انـبـارهـا