خرید(بررسی تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي)

بررسی تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي|خرید|جی دی|30014490|بررسی تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی تقسيم وظايف در شركتهاي توليدي و صنعتي می باشد.

تجزيه وتحليل شغل 1مراحل تجزيه وتحليل شغل 2روشهاي تجزيه وتحليل شغل3عنوان شغل شما چيست؟ 5نكات مهم در مصاحبه 6مزايا ومعايب مصاحبه 6پرسشنامه 7مصاحبه گروهي9نشست متخصصان9ثبت وقايع 9پرسشنامه تجزيه وتحليل سمت10كدام روش بهتر است؟ 11تنظيم شرح شغل وشرايط احراز شغل 11تنظيم شرح شغل 12تنظيم شرايط احراز شغل 15كاربرد تجزيه وتحليل شغل17تجزيه و تحليل شغل بر عهده كيست؟ 19مشكلات تجزيه وتحليل شغل20روش مديريت علمي21روش انگيزشي22روش سيستمي 24روش مبتني بر ويژگيهاي عامل انساني 26طبقه بندي مشاغل27تعاريف و مفاهيم طبقه بندي مشاغل 27نتيجه مقاله 31منابع32

تجزيه وتحلیل شغلمقدمهسازمان در تعریف ،سیستمی عقلایی است که درآن گروهی افراد برای رسیدن به اهدافی مشترک واز پیش تعیین شده آگاهانه و به طور منظم با یکدیگر مشارکت می کنند.(1)سازمان زمانی ایجاد می گردد که رسیدن به هدف ،ازعهده یک فرد بتهایی خارج باشد ؛پس پایه واساس سازمان در مجموع ،وظایفی است که به وسیله اعضای آن انجام می گیرد .بدیهی است که این وظایف باید متناسب با یکدیگر ،دارای هماهنگی ودر جهت رسیدن به اهداف سازمان باشند .بنابراین ،تجزیه و تحلیل وشناخت مشاغل در سازمان ،بخش مهمی از وظایف مدیریت منابع انسانی محسوب می شود.تجزیه و تحلیل شغل :تجزیه وتحلیل شغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگیهای هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می گردد و اطلاعات کافی درباره آنها جمع آوری وگزارش می شود .باتجزیه وتحلیل شغل معلوم می شودهرشغل چه وظایفی راشامل می شود وبرای احراز وانجام شایسته آن چه مهارتها ،دانشها ،وتوانائیهایی لازم است . بنابه تعریف دیگری تجزیه وتحلیل شغل ،شرح خلاصه وظایف و مسئولیتهای شغل ،رابطه آن شغل با مشاغل دیگر ،دانش و مهارتهای لازم برای انجام دادن آن ،وشرایط کاراست . ناصرمیر سپاسی (1376 )تجزیه و تحلیل شغل را چنین تعریف می کند. روش جمع آوری ومطالعه اطلاعات کامل در زمینه وظایف و فعالیتهای هر شغل به منظور تعیین ماهیت ،عوامل تشکیل دهنده و مسئولیت های مربوط به آن عبارت دیگر تجزیه شغل (کار شکافی )عمل کشف ،مطالعه و ثبت جنبه های مشخص و اساسی هریک از مشاغل در سازمان است .مطالعه وبررسی اینکه شغل چگونه باید انجام گیرد ،معمولا"بعد از تجزیه و تحلیل شغل صورت می پذیرد و وظیفه ای است که برعهده متخصصان روش سنجی یا مهندسان صنایع است .مراحل تجزیه و تحلیل شغل :دراینجا فرض براین است که تجزیه و تحلیل در سازمانی دایر ودر حال فعالیت انجام می گیرد ،نه سازمانی که در حال تاسیس است .مرحله اول :کارسازمان بررسی می گردد تا معلوم شود مشاغل فعلی با بافت و اهداف کلی آن هماهنگی و مطابقت دارد یا خیر .بدین منظور علاوه بر ترسیم نمودار کلی سازمان لازم است ساختار دوایر،واحدها و مشاغل مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر برای تحلیلگر مشخص شود.در این مرحله ،از نمودارها و اطلاعاتی از این قبیل استفاده می شود .مرحله دوم :معین می گرددکه منظور از تجزیه و تحلیل شغل چیست واز اطلاعاتی که از این طریق به دست می آید چه استفاده ای خواهد شد.مرحله سوم :نمونه ای از مشاغل برای تجزیه و تحلیل انتخاب می شود. مطالعه و تجزیه و تحلیل همه مشاعل در سازمان ،بسیار وقت گیر و پرهزینه است ؛از این رو معمولا"نمونه هایی از مشاغل به این منظور انتخاب می شودمرحله چهارم :با استفاده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل شغل ،اطلاعات لازم درباره هرشغل و خصوصیاتی که شاغل آن باید دارا باشد تا بتواند از عهده کارش بر آید،جمع آوری می گردد.مرحله پنجم :با استفاده از اطلاعات به دست آمده شرح شغل تنظیم می شود.مرحله ششم :براساس ویژگیهای شغل ،شرایط احراز آن تنظیم می شود .مرحله هفتم :بااستفاده از اطلاعاتی که طی مراحل ششگانه به دست آمده است طراحی شغل انجام می گیرد .منظور از طراحی شغل ،تنظیم وظایف و مسئولیتها در یک شغل یا گروهی از مشاغل وابسته به یکدیگر به نحوی است که حداکثر بازدهی به دست آید وباعث رضایت ،رشد و پیشرفت ودر نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان شود .مرحله هشتم :مراحل مختلف طراحی شغل ارزیابی می شود تادر صورت نیاز ،اصطلاحات لازم در آن به عمل آید .بدین سان ،ملاحظه می شود که طراحی شغل ،نتیجه وبازده نهایی تجزیه و تحلیل شغل است.روشهای تجزیه و تحلیل شغل :معمولا"برای جمع آوری اطلاعات درباره شغل از این روشها استفاده می شود :1 مشاهده مستقیم ؛2 مصاحبه ؛3 پرسشنامه ؛4 مصاحبه گروهی ؛5 نشست متخصصان ؛6 ثبت وقایع ؛7 پرسشنامه تجزیه و تحلیل سمت (PAQ).الف – مشاهده : در استفاده از روش مشاهده براي جمع آوري تطلاعات در تجزيه شغل ، شاغلين براي مدت معين توسط تحليل گران مشاغل مورد مشاده مستقيم قرار مي گيرند . بديهي است شغلهايي كه فعاليتهاي آن قابل رويت باشند از طريق مشاده مستقيم قابل بررسي كاملتر بوده و مي توان بدين وسيله بسياري از اطلاعات لازم را در جهت تجزيه و تحليل آنها جمع آوري نمود.ب مصاحبه :مصا حبه در تجزیه شغلی معمولا"پس از انجام مشاهده ویا همزمان صورت می پذیرد .مصاحبه درواقع می تواند مکمل مشاهده باشد ؛بدین ترتیب که باقیمانده اطلاعاتی را که ازراه مشاهده نمی توان به آنها دست یافت ،از طریق مصاحبه با شاغلین ،همکاران ،سرپرستمطالب دیگر:
199-طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری200-اثر میکروسیلیس بر روی زمان گیرش و جمع شدگی در داخل قالب بتن های توانمند201-اثر میکروسیلیس در تغییر شکلهای وابسته به زمان بتنهای با مقاومت زیاد202-نقش ملات در تخمین مدول الاستیسیته بتن با مقاومت بالا (HSCHPC)203-بررسی کیفیت دوده سیلیسی تولید داخل کشور و تعیین میزان تاثیر آن روی خواص بتن تازه و سخت شده204-بررسی خصوصیات مکانیکی بتنهای حاوی حاوی پوزولان گدار سفید بافت و مقایسه آن با بتن کنترل205-بهبود مقاومت چسبندگی بین فولاد و بتن با استفاده از متیل سلولز در طرح اختلاط بتن206-ارزیابی مقاومت بتن مس باره207-کاربرد مواد مضاف (دیرگیرکننده ها) در بتنهای سازه هایی که با قالب لغزان اجرا میشوند208-تاثیر بزرگترین اندازه سنگدانه در خواص مهندسی بتن با مقاومت بالا209-تاب فشاری بتن ها در آب دریاچه ارومیه با بود یا نبود پوشش رنگی210-زمان کوبش در بتن غلطکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن211-بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های کفی212-مقاومت پیوستگی موضعی بین بتن و آرماتور با مقاومت های معمولی و بالا213-بتنهای پلیمری کم هزینه214-مطالعه دوام بتن در شرایط محیطی دریاچه ارومیهدرامد بالا با برنامه سازی اندروید بدن نیاز به برنامه سازیمدیتیشن تقویت حافظهمديتيشن جذب عشق با ضربه های دوگوشی تتا و پيام هاي پنهانترک سیگار(با استفاده از پیام های پنهان)عنوان:مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد مدیریت ریسک های وارده از طرف تامین کنندگان8- طراحی روسازی های صلب و انعطاف پذیر راه و فرودگاه با استفاده از نرم افزار مهندسین ارتش ایالات متحده آمریكا9- نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی10- طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یك تونل نقره كمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D11- شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزار